Tankavaaran Kultakylä

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Tankavaaran ravintola- ja majoituspalvelut Oy

Tankavaarantie 11a, 99695 Tankavaara

Puh. 016 626 158
Sähköposti info@tankavaara.fi

Y-tunnus 2578735-6

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Marko Touru

Tankavaarantie 11a, 99695 Tankavaara

Puh. 016 626 158

Sähköposti info@tankavaara.fi

Rekisterin nimi
Tankavaaran Kultakylän asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakaspalvelun ja asiakassuhteiden hoito sekä majoitusliikkeistä säädetyn lain (308/2006) velvoitteiden täyttäminen:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • varausten hoitaminen
 • maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
 • rekisterinpitäjän tavaroiden ja palvelujen markkinointi
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
 • asiakkaiden ruokailuun liittyvien pöytävarausten tekeminen

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää Tankavaaran Kultakylän asiakkaiden nimi- ja yhteystietoja sekä tietoja asiakkaiden varaamista ja maksamista tuotteista ja palveluista.
Asiak­kais­ta ke­rä­tään ja tal­le­te­taan seu­raa­vat tie­dot:

 • asiakastiedot: nimi, syntymäaika, asiakasnumero, yhteystiedot (esim. puhelimen ja matkapuhelimen numero sekä sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto) yhteydenottoa varten, kielikoodi, sukupuoli, kansalaisuus, asiakkaan kanssa yöpyneiden aikuisten ja lasten lukumäärä sekä laskutusyhteystiedot
 • asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
 • varaustiedot (esim. tiedot aiemmin tehdyistä varauksista ja tulevista varauksista)
 • asiakkaan toiveisiin ja valintoihin liittyvät tiedot: esim. huoneen tai pöydän savuttomuus, huoneen tasotiedot ja tiedot hänen haluamistaan palveluista
 • asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot (mukaan lukien maksuviivetiedot) sekä laskutustiedot
 • asiakkaan suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä suoritettavaan suoramarkkinointiin
 • lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot
 • muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot (esim. tiedot asiakkaan ilmoittamista liikuntarajoituksista, vammoista ja sairauksista, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi)

Majoitus- ja ravitsemisliikkeistä säädetyn lain (308/2006) mukaan majoitusliikkeeseen saapuvasta matkustajasta on täytettävä sisäasiainministeriön vahvistaman mallin mukainen matkustajakortti, joka matkustajan on allekirjoitettava. Majoitustoiminnan harjoittajan on säilytettävä matkustajailmoitukset ja -tiedot yhden vuoden ajan matkustajailmoituksen allekirjoittamispäivästä, minkä jälkeen ne hävitettävä. Matkustajarekisterissä olevat matkustajatiedot on säilytettävä yhden vuoden ajan niiden merkitsemisestä, minkä jälkeen ne hävitetään.

Säännön mukaiset tietolähteet:
Tietoja saadaan sekä rekisterin pitäjän oman toiminnan kautta että asiakkaiden antamalla suostumuksella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Ma­nu­aa­li­nen ai­neis­to:
Ma­nu­aa­li­ses­sa muo­dos­sa ole­vaa ai­neis­toa säi­ly­te­tään ho­tel­lin toi­mi­ti­lois­sa, jotka on lu­kit­tu ja val­vot­tu.

Sähköisesti tal­le­te­tut tie­dot:
Re­kis­te­riin on käyt­tö­oi­keus vain niil­lä ho­tel­lin pal­ve­luk­ses­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä, jotka tar­vit­se­vat tie­to­ja teh­tä­vis­sään. Heil­lä on käy­tös­sään käyt­tä­jä­tun­nuk­set ja sa­la­sa­nat.
Tie­dot si­jait­se­vat Kultakylän sul­je­tus­sa ver­kos­sa, joka on suo­jat­tu tek­ni­ses­ti pa­lo­muu­ril­la.

HEN­KI­LÖ­TIE­TO­LAIN 24 §:N MU­KAI­NEN IN­FOR­MAA­TIO ASIAK­KAIL­LE

Re­kis­te­ri­se­los­te
Tankavaaran ravintola- ja majoituspalvelujen asia­kas­re­kis­te­riä kä­sit­te­le­vä re­kis­te­ri­se­los­te on näh­tä­vä­nä ko­ti­si­vul­la www.​tankavaara.fi. Re­kis­te­ri­se­los­te on saa­ta­vil­la myös Tankavaaran Kultakylästä.

Tar­kas­tusoi­keus ja oi­keus oi­kais­ta vir­heel­li­nen tieto
Asiak­kaal­la on oi­keus tar­kas­taa häntä kos­ke­vat asia­kas­re­kis­te­ris­sä ole­vat tie­dot. Kun asia­kas ha­lu­aa käyt­tää tar­kas­tusoi­keut­taan, hänen tulee lä­het­tää oma­kä­ti­ses­ti al­le­kir­joi­tet­tu tar­kas­tus­pyyn­tö Tankavaaran ravintola- ja majoituspalvelut Oy:lle yllä mai­ni­tul­la osoit­teel­la. Asia­kas voi myös käydä ho­tel­lis­sa hen­ki­löl­li­syy­den to­dis­ta­va asia­kir­ja mu­ka­naan. Tar­kas­tus­pyyn­nös­sä asiak­kaan tulee il­moit­taa ni­men­sä, osoit­teen­sa ja pu­he­lin­nu­me­ron­sa. Hotelli toimittaa kir­jal­li­sen vas­tauk­sen­sa asiak­kaal­le 30 päi­vän ku­lues­sa siitä, kun asia­kas on käy­nyt hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ho­tel­lis­sa tai kun asiak­kaan kir­jal­li­nen tar­kas­tus­pyyn­tö on saa­pu­nut ho­tel­lil­le.

Jos asiak­kaan tie­dois­sa on vir­hei­tä, asia­kas voi esit­tää ho­tel­lil­le vir­heen kor­jaa­mis­ta kos­ke­van pyyn­nön tai tietojensa poistoa koskevan vaatimuksen.

Kiel­to-oi­keus
Asiak­kaal­la on oi­keus kiel­tää re­kis­te­rin­pi­tä­jää kä­sit­te­le­mäs­tä häntä kos­ke­via tie­to­ja suo­ra­mai­non­taa, etä­myyn­tiä ja muuta suo­ra­mark­ki­noin­tia var­ten. Asia­kas voi tehdä kiel­lon il­moit­ta­mal­la siitä hotellille.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.